За трета година Центърът за професионално обучение към Военномедицинска академия  обявява прием на кандидати за обучение по професия „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” – трета степен на професионална квалификация.

Срок на обучение: 1 април-10 октомври 2024 г., в два учебни срока.

Брой на обучаемите: 12  човека.

Форма на обучение: дневна.

Такса за обучение: 650  лева за учебен срок или общо 1300 лева за периода на обучение, като сумата за всеки учебен срок се внася до два работни дни преди датата на започване на съответното обучение по сметка IBAN: BG43BNBG96613100150601, Банка: БНБ ЦУ.

При невнесена такса за обучение, курсистът не се зачислява за обучение. 

Минимално входящо образователно равнище за лица, навършили 16 години: Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

Време за прием на документи за кандидатстване: 22.02.-20.03.2024 г., включително.

Необходими документи за кандидатстване: 

Заявление за кандидатстване /предоставя се от ЦПО към ВМА/;

1.Ксерокопие на диплома за завършено средно образование или служебна бележка, издадена от съответното училище, удостоверяваща, че кандидатът е придобил право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;

2.Ксерокопие на лична карта;

3.Ксерокопие на свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория „В”;

4.Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар със заключение, че обучението по професията „Парамедик” за кандидата не е противопоказно;

5.Служебна бележка, издадена от психодиспансера по местоживеене на кандидата;

6.Актуална цветна снимка, паспортен формат, 3,5 см на 4,5 см /три броя/;

7.Договор за обучение /предоставя се от ЦПО към ВМА/;

8.Писмено съгласие за обработка на лични данни /предоставя се от ЦПО към ВМА/.

Заявлението се предоставя от Центъра за професионално обучение /ЦПО/ към ВМА и се попълва в стая №18, етаж 1 на ВМА, като към него се прилагат горепосочените документи.

В случай, че кандидатите, заявили желание за обучение са повече от 12 , класирането и приемът ще се извършат на базата на решаване на писмен общообразователен изпитен тест, като за датата на явяване кандидатите ще бъдат предварително уведомени.